Algemene voorwaarden

*Boat Equipment Watersport b.v. (Aktenummer KvK 13031154) & 

*Marine Service Schuller b.v. (KvK 14080647), hierna te noemen *BEW & *MSS 

  Website www.boatequipment.nl 

ALGEMENE AANNEMINGS-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN *BEW & *MSS

Opmaak 24 mei 2022 

E-mail adres: info@boatequipment.nl

Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van *BEW & *MSS zijn tot stand gekomen per 24 mei 2022.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES toezeggingen door personeel of ondergeschikten van de leveran-

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: cier zijn bindend onder de voorwaarde dat zij schriftelijk zijn

 1. a. de leverancier: de verkoper/opdrachtnemer *BEW & *MSS bevestigd. Ingeval een schriftelijke opdracht of een bevestiging

van een overeenkomst of van een nadere afspraak ontbreekt, zijn beide partijen aan die overeenkomst of nadere afspraak gebonden,

 1. b. de afnemer: de koper/opdrachtgever (natuurlijk persoon) die niet indien een van hen met andere dan de vorenbedoelde schriftelijke handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument); bescheiden kan bewijzen dat de overeenkomst dan wel nadere.

afspraak werd gesloten, respectievelijk gemaakt.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze voorwaar- den heeft de leverancier het recht de extra kosten in rekening te

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onder-

 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de leverancier brekingen in de werkzaamheden, voor zover deze zijn veroorzaakt gesloten overeenkomsten van koop en verkoop (tweedehands door niet aan de leverancier toe te rekenen oorzaken.

koop en verkoop uitgezonderd), alle overeenkomsten van aanne- 4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uitsluitend ming van werk, op elk door de leverancier gedane aanbod en, betrekking op de werkzaamheden die de leverancier redelijkerwijs meer in het bijzonder, op iedere overeenkomst van koop, verkoop heeft kunnen voorzien.

en bouw van nieuwe pleziervaartuigen en casco’s, inclusief de Indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn dan daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken en inventaris. voorzien, moet de leverancier zijn werkzaamheden terstond

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod en opschorten en met de afnemer overleggen over het al of niet iedere overeenkomst van ver-, af- en inbouw, reparatie of onder- voortzetten van de werkzaamheden en over de wijze waarop. houd van vaartuigen of onderdelen daarvan, alsmede op De leverancier heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn. reeds verrichte werk en de daarmee verband houdende kosten.

 1. 2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse 5. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de motorvermogen en de snelheid, moet daarvan door de leverancier Nederlandse tekst. melding worden gemaakt.

6. De afnemer moet in redelijke mate gelegenheid hebben tot con-

ARTIKEL 3 – HET AANBOD trole tijdens de normale werkuren. De afnemer is bevoegd één of

 1. 1. Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de opgegeven termijn meer derden te belasten met deze controle of met het uitoefenen of bij ontbreken daarvan gedurende tien werkdagen na ontvangst, van toezicht, waarvan de naam of namen op verzoek van de leve- tenzij anders vermeld en behoudens gebrek aan krediet- rancier schriftelijk aan hem moet(en) worden verstrekt. waardigheid van de afnemer. Indien de afnemer het aanbod niet

binnen de gestelde termijn aanvaardt, vervalt het. ARTIKEL 5 – DE GARANTIE van *BEW & *MSS

 1. 2. Elk aanbod vermeldt prijzen, maten, gewicht en levertijd en even- 1. De leverancier staat ervoor in dat hij een plezier/ beroepsvaartuig of casco, tueel motorvermogen en snelheid. Het aanbod gaat vergezeld van inclusief de overeengekomen uitrustingsstukken en inventaris,

ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of bestekken, levert dat beantwoordt aan de overeenkomst. De leverancier staat voor zover deze voor de offerte dienstig zijn en voor zover deze er bovendien voor in dat het geleverde de eigenschappen bezit niet door de aanvrager worden verstrekt. die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een nor-

 1. 3. Voor in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop verband maal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor houden, wordt een afzonderlijke prijs (aanneemsom) en de duur zover dat is overeengekomen.

van het in- en verbouwen door de leverancier opgegeven. 2. De leverancier staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaam-

 1. 4. Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken heden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitge- berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij voerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deug- het aanbod van een in- of verbouwing of van een reparatie wor- delijk materiaal.

den verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van degene 3. Met inachtneming van het vorenstaande garandeert de leverancier die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurswet gedurende een termijn van twaalf maanden de afwezigheid van en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld, behoudens gebreken die zich openbaren of ontstaan na levering. Voor onder- voor zover noodzakelijk voor herstel-, reparatie- en/of onder- houdswerkzaamheden en reparaties aan motoren, navigatie- houdswerkzaamheden. apparatuur en/of elektronische apparatuur geldt een garantie-

 1. 5. Behoudens in het geval van noodzakelijke herstel-, reparatie en/ termijn van drie aaneengesloten maanden na daadwerkelijke

of onderhoudswerkzaamheden zoals in het vorige lid aangege- ingebruikneming daarvan, maar niet langer dan zes maanden na ven is het de afnemer niet toegestaan deze bescheiden openbaar datum van verkoop dan wel na datum waarop de werkzaamheden te maken, te vermenigvuldigenen/of zonder schriftelijke toestem- werden verricht. Voormelde termijnen van drie en zes maanden ming van de leverancier aan derden ter inzage te geven. worden verlengd met de periode waarin het vaartuig niet werd

gebruikt wegens winterstalling.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST Op onderdelen die door derden zijn geleverd en die door de leve-

 1. 1. Koopovereenkomsten en overeenkomsten van aanneming van rancier zijn verwerkt gelden de garantievoorwaarden van deze werk waarvan de koopsom, respectievelijk de aanneemsom een derden voor zover de desbetreffende garantiebewijzen aan de bedrag van € 2.300 (exclusief omzetbelasting) te boven gaat en afnemer ter hand zijn gesteld. Ingeval sprake is van onderhouds- alle overeenkomsten die in aansluiting daarop worden aange- en/of reparatiewerkzaamheden wordt op de eventueel daaronder gaan, worden door de leverancier schriftelijk vastgelegd. begrepen schilder- en coating werkzaamheden geen garantie
 2. 2. Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen alsmede gegeven.
 1. 1. 4. Onverminderd de overige rechten die hem op grond van de wet 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ont- toekomen heeft de afnemer recht op kosteloos herstel van gebre- staan doordat materialen niet op tijd worden geleverd. Indien de ken en op vervanging van gebrekkige onderdelen die op de werf van vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die de leverancier de leverancier binnen redelijke tijd. De afnemer kan op kosten van had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

de leverancier een noodzakelijk herstel door een derde laten 3. Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat de leverancier werk- uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk zijn. Voor de zaamheden opschort, is de afnemer voor die periode ook ontheven vaststelling van die redelijkheid wordt het prijsniveau van de van zijn verplichtingen.

leverancier in aanmerking genomen. De derde die een noodzakelijk 4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de afnemer door de de leverancier recht op vergoeding van de door hem gemaakte leverancier aangewezen. kosten van bouw, in- of verbouw of reparatie, voor zover dezekos-

Herstel bij een derde is alleen mogelijk: ten zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsitu-

 • – indien de leverancier niet of niet tijdig in staat is het gebrek op atie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover zijn eigen werf te herstellen of de afnemer door de verrichte werkzaamheden gebaat is.
 • – indien sprake is van een wanverhouding tussen de noodzake- 5. De leverancier kan zich niet beroepen op overmacht, indien de lijke kosten van transport van het vaartuig naar de werf van de overmachtsituatie zich voordoet nadat door zijn toedoen dan wel leverancier en de kosten van herstel op die werf of door omstandigheden voor zijn rekening komend de overeenge-
 • – indien in verband met de omstandigheden van de afnemer niet komen levertijd met 15% is overschreden. kan worden verlangd dat hij het herstel op de werf van zijn

leverancier laat uitvoeren. ARTIKEL 8 – DE LEVERING

 1. 5. De leverancier staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het 1. De levering vindt plaats af bedrijf in Nederland. Indien een vaartuig indien dit ontwerp niet door hemzelf is geleverd. afleveringsproefvaart plaatsvindt, geschiedt de levering echter op Evenmin staat de leverancier in voor de bruikbaarheid en de de plaats die voor de afleveringsproefvaart is overeengekomen. deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de 2. De leverancier zal de afnemer vόόr aflevering van het vaartuig of toepassing of aanwending door de afnemer is voorgeschreven of van andere te leveren zaken de gelegenheid bieden het vaartuig of die door hem zijn geleverd. bedoelde andere zaken te (laten) inspecteren. Ingeval van
 2. 6. Tenzij wegens specifieke eisen anders is overeengekomen zijn bij reparaties, verbouw-, inbouw- of onderhoudswerkzaam- uitvoering van de overeenkomst de volgende afwijkingen mogelijk: heden zal de leverancier de afnemer vόόr oplevering de gelegen-

±    1% lengte over de stevens; heid bieden de uitgevoerde werkzaamheden te (laten) inspecteren.

±    1% breedte over alles; Indien een (afleverings-)proefvaart is overeengekomen, zal de

±   1% holte; leverancier de afnemer voor aflevering dan wel oplevering de

±   5% diepgang; gelegenheid bieden voor die (afleverings-)proefvaart.

±    2% stahoogte onder de balken; 3. De afnemer moet binnen tien werkdagen na kennisgeving door

±    1% maximale hoogte boven wateroppervlak; de leverancier tot het maken van de inspectie en/of de (afleve-

± 10% gewicht; rings-)proefvaart gebruik maken van de geboden gelegenheid.

±    5% motorvermogen en Indien de afnemer binnen deze termijn van tien werkdagen geen

±   10% snelheid (bij standaarduitrusting). gebruik maakt van de hem geboden gelegenheid, wordt het vaar-

 1. 7. De leverancier staat niet in voor (uiterlijke) onvolkomenheden die tuig of de zaak geacht te zijn geleverd.

voortkomen uit de aard en de hoedanigheid van gebruikte De afnemer kan zich er dan niet meer op beroepen, dat het vaar- materialen. tuig of de zaak gebreken vertoont die hij redelijkerwijs tijdens de

 1. 8. De leverancier staat niet in voor gebreken die na de oplevering van inspectie en/of de (afleverings-)proefvaart had kunnen ontdekken. de goederen zijn ontstaan als gevolg van nominale slijtage, ondes- 4. Indien de levering heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben kundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn plaatsgevonden op grond van lid 2 of 3, gaat het risico voor het van door de afnemer of door derden aangebrachte veranderingen geleverde over op de afnemer.

aan het geleverde. Evenmin staat de leverancier in voor de eventu- 5. Indien de afnemer na levering in gebreke blijft met de afname van eel ontstane schade als gevolg van vorenbedoelde gebreken. het vaartuig of andere zaken, worden deze opgeslagen voorreke-

 1. 9. Op noodreparaties wordt geen garantie gegeven. ning en risico van de afnemer.

6. Indien de afnemer bij het verstrekken van de opdracht daartoe

ARTIKEL 6 – DE LEVERTIJD heeft verzocht, worden de vervangen onderdelen na uitvoering

 1. 1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet

de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten dan wel de voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden opdracht tot ver-, af- en inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven afgezonderd; in dat geval worden de onderdelen pas ter beschik- en anderzijds de overeengekomen datum van levering af bedrijf king gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld.

of depot in Nederland. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigen-

 1. 2. De leverancier is verplicht de afnemer onder vermelding van de dom van de leverancier, zonder dat de afnemer op enigerlei ver- redenen schriftelijk in kennis te stellen zodra overschrijding van goeding terzake aanspraak kan maken.

de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe 7. Indien de afnemer bij koop of nieuwbouw van een vaartuig of groot de overschrijding zal zijn. andere zaak is overeengekomen, dat hij een gebruikt vaartuig of

 1. 3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijker- andere zaak inruilt, wordt laatstgenoemd vaartuig of zaak pas wijs voorzienbaar gevolg is van de nalatigheid van de afnemer om, eigendom van de leverancier, nadat de feitelijke levering daarvan ondanks tijdige aanmaning, een aan de leverancier verschuldigd heeft plaatsgevonden. Indien de afnemer het in te ruilen vaartuig bedrag te voldoen nadat dit opeisbaar is geworden of van de of de in te ruilen zaak blijft gebruiken in afwachting van de leve- nalatigheid van de afnemer om een andere verplichting na te ring van het nieuwe vaartuig of de nieuwe zaak, komt schade of komen. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar verlies door welke oorzaak dan ook voor rekening en risico van ervaringsregelen te verwachten gevolg zijn van deze nalatigheid de afnemer. Alle kosten van onderhoud en reparatie zijn voor voor rekening van de afnemer. rekening van de afnemer.
 2. 4. De leverancier is pas in verzuim indien de levertijd met meer dan 8. Indien de afnemer tekort schiet in zijn verplichtingen en het object 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die de leverancier van de overeenkomst te boek is gesteld, is de afnemer verplicht

zijn toe te rekenen. zijn medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

1.  Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare ARTIKEL 9 – RECLAME

omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de over- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten (schriftelijk eenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstan- en) behoorlijk omschreven ter kennis worden gebracht van de leve- digheid door de leverancier niet vermeden kan worden en zij niet rancier binnen tien werkdagen nadat de afnemer de gebreken heeft

op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke geconstateerd of heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet opvattingen voor diens rekening moet komen. tijdige reclame komen voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 10 – DE KOOPPRIJS EN AANNEEMSOM tingen niet tijdig nakomt of de leverancier niet tijdig in staat stelt

 1. 1. Alle koopprijzen en aanneemsommen gelden netto contant ter de zijnerzijds vereiste werkzaamheden te verrichten, is de leveran- plaatse voor de levering overeengekomen. cier gerechtigd betaling van de koopprijs dan wel van de aan-
 2. 2. Op verzoek van de meest gerede partij wordt elke verhoging of neemsom te vorderen op het tijdstip of de tijdstippen waarop verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs of deze betalingen bij normale uitvoering van de overeenkomst ver- de aanneemsom, doorberekend indien zij na meer dan drie maan- schuldigd zouden zijn geworden.

den na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet 6. Reclame over facturen dienen bij voorkeur schriftelijk en

is geleverd dan wel de bedoelde werkzaamheden nog niet of nog behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na niet geheel zijn uitgevoerd. De leverancier zal echter niet doorbe- ontvangst van de desbetreffende factuur bij de leverancier te rekenen, indien bij tijdige bestelling een prijsstijging niet van worden ingediend.

invloed op de koopprijs of aanneemsom zou zijn geweest.

Onder verhoging of verlaging van prijzen wordt mede begrepen ARTIKEL 12 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

een wijziging van de wisselkoers van de valuta waartegen het 1. Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de weder- toegeleverde materiaal of goed is betaald in verhouding tot de partij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande ver- koers van de valuta die aan de koopprijs of aanneemsom ten plichting op te schorten. Ingeval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke grondslag is gelegd. Indien als gevolg van verhoging van prijzen nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekort-

als bedoeld in dit lid en in de leden 3 en 4 van dit artikel de koop- koming dat rechtvaardigt.

prijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, heeft de afnemer 2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst het recht de koopovereenkomst te ontbinden, dan wel van de niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ont- overeenkomst af te zien. binden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of

 1. 3. Elke verhoging of verlaging van lonen en andere arbeidsvoor- geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. waarden conform CAO of bindende loonregeling die door de leverancier

wordt toegepast, alsmede elke voor zijn rekening komende verho- ARTIKEL 13 – ZEKERHEIDSRECHTEN

ging of verlaging van premies voor de sociale verzekeringen 1. Ingeval van verkoop door de leverancier zal de eigendom van de wordt doorberekend voor zover van invloed op de aanneemsom verkochte zaak niet eerder overgaan dan op het moment waarop en voor zover optredend na meer dan drie maanden na de de verkoopsom en het eventueel meerdere verschuldigde terzake totstandkoming van de overeenkomst. van de transactie volledig aan de leverancier zijn voldaan.

 1. 4. Tenzij anders vermeld zijn in de koopprijs of aanneemsom steeds 2. In alle gevallen zijn aanneming van werk, nieuwbouw daaronder begrepen de terzake verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten begrepen, zijn het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en andere heffingen die gelden ten tijde van de totstandkoming en toebehoren, voor zover aanwezig op de werf van de leverancier van de overeenkomst. Wijzigingen van deze heffingen worden in of elders onder zijn berusting, het eigendom van de afnemer.

de koopprijs of aanneemsom doorberekend. De leverancier heeft te allen tijde pandrecht op voornoemde goe- Indien de verschuldigdheid van een heffing kan worden voorkomen deren, alsmede op de verzekeringspenningen ter vergoeding van door het naleven van bepaalde voorschriften, zijn partijen hiertoe schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de aannemingssom jegens elkaar gehouden. Voor zover verschuldigd, alsmede voor elk verlies of schade, door

 1. 5. Doorberekening van een verhoging of verlaging van prijzen die hem geleden of te lijden, indien de afnemer op de overeenkomst van invloed is op de koopprijs of op de aanneemsom en die is toe inbreuk maakt.

te rekenen aan verzuim of vertraging door toedoen van de weder- 3. De eigendomsoverdracht van de in lid 2 van dit artikel genoemde partij zal altijd kunnen worden verlangd. goederen aan de afnemer wordt geacht te hebben plaatsgevon-

 1. 6. De leden 2, 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing indien den op het moment waarop die goederen op de werf arriveren of sprake is van een vaste koopprijs of vaste aanneemsom. elders onder berusting van de leverancier komen. De afnemer

heeft het recht zich de goederen die aldus aan hem in eigendom ARTIKEL 11 – DE BETALINGSVOORWAARDEN VAN *BEW & *MSS toebehoren, door of vanwege de leverancier te doen aanwijzen en

 1. 1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats bij levering. deze goederen te (doen) waarmerken ter beveiliging van zijn aan- Alle betalingen geschieden contant ten kantore van de leverancier, spraken en ter identificatie van zijn eigendom. Een bevestiging dan wel door overmaking op een door de leverancier aan te wijzen vanwege de leverancier aan de afnemer dat bedoelde goederen bank- of girorekening. zijn aangekomen, houdt in dat de leverancier deze goederen (des-
 2. 2. Ingeval sprake is van aanneming van werk en vooruitbetaling van gewenst separaat) houdt voor de afnemer.

de aanneemsom wordt verlangd, wordt deze voldaan in de termij- 4. Het feit dat de afnemer vόόr de levering van het voltooide vaar- nen en de percentages zoals deze in de overeenkomstzijn vastge- tuig reeds eigenaar is van het vaartuig in aanbouw en van alle steld. daarvoor bestemde materialen en toebehoren, zal in geen enkel

Ingeval sprake is van koop kan de afnemer niet worden verplicht opzicht iets toe- of afdoen aan de verplichtingen die de leveran- meer dan 50% van de koopprijs vooruit te betalen. cier volgens de aannemingsovereenkomst en deze voorwaarden

 1. 3. Indien de afnemer het verschuldigde bedrag niet op de overeen- heeft na te komen.

gekomen vervaldag betaalt, dan wel – wanneer geen vervaldag is 5. Onverminderd het pandrecht van de leverancier heeft een ontbin- overeengekomen – niet binnen tien werkdagen na terzake door de ding van de aannemingsovereenkomst niet tot gevolg dat het leverancier in gebreke te zijn gesteld het verschuldigde bedrag voormelde eigendomsrecht van de afnemer vervalt alvorens de voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. ontbinding zal zijn afgewikkeld.

In dat geval is de leverancier gerechtigd de wettelijke rente plus 6. Indien de afnemer tekort schiet in zijn (financiële) verplichtingen 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de afnemer in en het object van de overeenkomst te boek is gesteld, is de afne- rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de verval- mer verplicht zijn medewerking te verlenen aan doorhaling van dag. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 10 deze teboekstelling.

van deze voorwaarden. 7. De leverancier is gerechtigd om het desbetreffende vaartuig en de

 1. 4. Indien één der partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te volledig daarbij behorende uitrusting, inventaris en overige toebe- roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een horen onder zich te houden, totdat de afnemer het totaal verschul- tussen hen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden digde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit retentierecht voort- van toepassing zijn, is de in gebreke zijnde partij dan wel de in het vloeiende kosten. Het retentierecht van de leverancier vervalt, ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbon- zodra de afnemer het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de in den kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten artikel 16 genoemde de gewone rechter en deze commissie aan bedragen 15% van het verschuldigde bedrag meteen minimum de leverancier heeft bevestigd, dat het door de afnemer verschul- van € 115,00, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte ver- digde bedrag door laatstgenoemde bij haar in depot is gestort. schotten, tenzij de wederpartij bewijst dat met een lager minimum 8. In de gevallen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel heeft de

had kunnen worden voldaan. Eén en ander onverminderd het leverancier zonder gerechtelijke tussenkomst het recht om het bepaalde in artikel 16 lid 10 van deze voorwaarden. vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren te

 1. 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd op verkopen en de opbrengst in mindering te brengen op zijn

verzoek van de afnemer dan wel doordat de afnemerzijn verplich- uitstaande vordering, indien de afnemer, na door de leverancier bij

aangetekend schrijven tot betaling te zijn gemaand, zes maanden 5. De gewone rechter is niet bevoegd een geschil in behande-

na datum van het aangetekend schrijven, het verschuldigde ling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling bedrag nog niet heeft voldaan en de afnemer bovendien zich niet van een factuur en waaraan geen materiële klacht ten grondslag tot de in artikel 16 genoemde de gewone rechter heeft gewend ligt. Ingeval de afnemer zijn factuur niet tijdig betaalt, is de leve- en het door hem verschuldigde bedrag niet bij deze commissie in rancier bevoegd een procedure bij de gewone rechter aanhangig depot heeft gestort. Op de leverancier rust de verplichting het te maken, mits de leverancier vόόr de aanvang van de procedure eventuele verschil tussen verkoopopbrengst en het door de de afnemer een termijn van één maand na ontvangst van de aan- afnemer aan de leverancier verschuldigde bedrag binnen acht maning heeft gegeven om het geschil aan de gewone rechter dagen na ontvangst van de verkoopopbrengst, indien mogelijk voor te leggen.

aan de afnemer over te maken. 6. Indien de leverancier een geschil voorlegt aan de gewone rechter,

9.  Deze verkoop kan de leverancier pas effectueren, nadat hij na neemt de gewone rechter dit geschil pas in

afloop van voornoemde periode van zes maanden de afnemer bij behandeling nadat de afnemer binnen een maand schriftelijk deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschul- heeft verklaard dat hij zich aan de uitspraak van de gewone digde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen. rechter zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (res-

(tant)-bedrag bij de een notaris in depot heeft gestort.

ARTIKEL 14 – DE VERZEKERING BIJ NIEUW-, VER- EN 7. Indien de afnemer een geschil voorlegt aan de gewone rechter AFBOUW *BEW & *MSS neemt de gewone rechter dit geschil pas in

 1. 1. De leverancier is verplicht het vaartuig in aanbouw, alsmede de behandeling nadat de afnemer het aan de leverancier eventueel voor de nieuwbouw of verbouw bestemde materialen, uitrustings- verschuldigde (restant)-bedrag bij een notaris in

stukken en verdere toebehoren zowel tijdens het depot heeft gestort. De afnemer moet dit bedrag binnen een verblijf op of aan de werf als tijdens de inspectie en de proefvaart maand op een door notaris aan te geven rekening

tot aan de levering op zijn naam te verzekeren tegen alle risico’s storten.

die de ‘Nederlandse Beurs cascopolis voor aanbouw 1947’ of een Ingeval de afnemer bedoeld depot niet tijdig heeft gestort, wordt gelijkwaardige polis pleegt te dekken. aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de gewone

 1. 2. De leverancier draagt zijn recht op uitkering van de verzekerings- rechter wil onderwerpen.

penningen over aan de afnemer ten bedrage van de som van de 8. De gewone rechter doet uitspraak bij wege van bindend

door deze gedane aanbetalingen. advies. *BEW & *MSS staat ten opzichte van de afnemer borg De verzekeraar is aan deze overdracht gebonden na aanvaar- voor de nakoming van het door de gewone rechter uitge-

ding of betekening, waarvoor de leverancier moet zorg dragen. brachte advies. Voor deze borgstelling geldt een maximum van Tevens moet de leverancier de afnemer waarschuwen indien verval € 14.000,00 (inclusief BTW) per bindend advies. Ingeval van fail- van de verzekeringsovereenkomst dreigt. De afnemer is te allen lissement, surséance van betaling of bedrijfsbeëndiging van de tijde gerechtigd zijn betalingen op te schorten zolang de leveran- leverancier geldt de borgstelling alleen als de afnemer het geschil cier het heeft aangetoond aan voornoemde verplichtingen te bij de gewone rechter aanhangig heeft gemaakt vόόrdat van hebben voldaan. een dergelijke situatie sprake is. Voornoemde borgstelling geldt

 1. 3. De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aan- niet in geval de leverancier het bindend advies binnen twee gewend voor het herstel van die schade op de wijze en tegen de maanden na de toezending ervan ter toetsing aan de rechter voor- kosten als tussen partijen overeen te komen. legt en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbin-
 2. 4. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet wanneer het vaartuig dend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.

‘total loss’ wordt verklaard. In dat geval zal de overeenkomst ont- De gewone rechter neemt slechts een geschil in behandeling bonden worden geacht. indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,00

 1. 5. De zaken dienen tenminste te zijn verzekerd tot het bestaande (inclusief BTW) is gemoeid.

belang. 9. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschul- digd.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID 10. Ingeval het geschil aan de gewone rechter wordt voor-

 1. 1. De leverancier is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de gelegd, is artikel 11 lid 3 en 4 niet van toepassing. afnemer die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te reke- 11. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar nen aan de leverancier, aan personen in zijn dienst, dan wel aan de gewone rechter.

personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uit-

voering van de werkzaamheden die door de afnemer zijn opge- ARTIKEL 17 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN dragen. Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel

 1. 2. De afnemer is jegens de leverancier aansprakelijk voor schade die uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk door een toerekenbare tekortkoming van hem en de zijnen is ver- worden vastgelegd.

oorzaakt.

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

ARTIKEL 18 – GESCHILLEN: VIA *BEW & *MSS zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen.

DE GEWONE RECHTER TE MAASTRICHT

 1. 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing is. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
 2. 2. Geschillen tussen de afnemer en de leverancier over de tot stand- koming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voor- waarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de afnemer als door de leverancier worden voorgelegd aan de GEWONE rechter.
 3. 3. Een geschil wordt door de gewone rechter slechts in behandeling genomen indien de afnemer zijn klacht eerst binnen

bekwame tijd aan de leverancier heeft voorgelegd.

 1. 4. De afnemer moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de leverancier heeft voorgelegd schriftelijk bij de

de gewone rechter aanhangig maken onder vermelding van namen en adresssen van de afnemer en van de leverancier en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de afnemer het geschil aan de gewone rechter heeft voorge-

legd, is de leverancier aan deze keuze gebonden.